Search:פָּצָה -> פָּצָה

פָּצָה


פ ּ ָ צ ָ ה hex:#1508;#1468;#1464;#1510;#1464;#1492;
Search Google:פָּצָה

Zero אפסProverbs 1:6 verse
To understand a proverb, and the interpretation ; the words of the wise, and their dark sayings.

להבין משׁל ומליצה דברי חכמים וחידתם

Revelation 21:15 verse
And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof.

ΚΑΙ Ο ΛΑΛΩΝ ΜΕΤ ΕΜΟΥ ΕΙΧΕΝ ΜΕΤΡΟΝ ΚΑΛΑΜΟΝ ΧΡΥΣΟΥΝ ΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥς ΠΥΛΩΝΑς ΑΥΤΗς ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΙΧΟς ΑΥΤΗς

Psalms 119:89 verse
LAMED. For ever, O LORD, thy word is settled in heaven.

לעולם יהוה דברך נצב בשׁמים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting