Search:παλαια -> ΠΑΛΑΙΑ

παλαια


π α λ α ι α hex:#960;#945;#955;#945;#953;#945;
Search Google:παλαια

Zero אפסRevelation 19:16 verse
And he hath on his vesture and on his thigh a name written , KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS.

ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΠΙ ΤΟ ΙΜΑΤΙΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΝ ΜΗΡΟΝ ΑΥΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ ΒΑΣΙΛΕΥς ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟς ΚΥΡΙΩΝ

Nehemiah 11:18 verse
All the Levites in the holy city were two hundred fourscore and four.

כל־הלוים בעיר הקדשׁ מאתים שׁמנים וארבעה

Exodus 38:12 verse
And for the west side were hangings of fifty cubits, their pillars ten, and their sockets ten ; the hooks of the pillars and their fillets of silver.

ולפאת־ים קלעים חמשׁים באמה עמודיהם עשׂרה ואדניהם עשׂרה ווי העמדים וחשׁוקיהם כסף

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting