Search:πολλοι -> ΠΟΛΛΟΙ

πολλοι


π ο λ λ ο ι hex:#960;#959;#955;#955;#959;#953;
Search Google:πολλοι

Zero אפסJeremiah 26:11 verse
Then spake the priests and the prophets unto the princes and to all the people, saying , This man is worthy to die ; for he hath prophesied against this city, as ye have heard with your ears.

ויאמרו הכהנים והנבאים אל־השׂרים ואל־כל־העם לאמר משׁפט־מות לאישׁ הזה כי נבא אל־העיר הזאת כאשׁר שׁמעתם באזניכם

Genesis 17:5 verse
Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham ; for a father of many nations have I made thee .

ולא־יקרא עוד את־שׁמך אברם והיה שׁמך אברהם כי אב־המון גוים נתתיך

Luke 7:7 verse
Wherefore neither thought I myself worthy to come unto thee : but say in a word, and my servant shall be healed .

ΔΙΟ ΟΥΔΕ ΕΜΑΥΤΟΝ ΗΞΙΩΣΑ ΠΡΟς ΣΕ ΕΛΨΕΙΝ ΑΛΛΑ ΕΙΠΕ ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΙΑΨΗΤΩ Ο ΠΑΙς ΜΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting