Search:φωνέω -> ΦΩΝΈΩ

φωνέω


φ ω ν έ ω hex:#966;#969;#957;#941;#969;
Search Google:φωνέω

Zero אפסEzekiel 28:14 verse
Thou art the anointed cherub that covereth ; and I have set thee so: thou wast upon the holy mountain of God ; thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire.

את־כרוב ממשׁח הסוכך ונתתיך בהר קדשׁ אלהים היית בתוך אבני־אשׁ התהלכת

John 15:10 verse
If ye keep my commandments, ye shall abide in my love ; even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love.

ΕΑΝ ΤΑς ΕΝΤΟΛΑς ΜΟΥ ΤΗΡΗΣΗΤΕ ΜΕΝΕΙΤΕ ΕΝ ΤΗ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΚΑΨΩς ΕΓΩ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟς ΤΑς ΕΝΤΟΛΑς ΤΕΤΗΡΗΚΑ ΚΑΙ ΜΕΝΩ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΑΓΑΠΗ

Job 31:14 verse
What then shall I do when God riseth up ? and when he visiteth , what shall I answer him?

ומה אעשׂה כי־יקום אל וכי־יפקד מה אשׁיבנו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting