Search:φωνέω -> ΦΩΝΈΩ

φωνέω


φ ω ν έ ω hex:#966;#969;#957;#941;#969;
Search Google:φωνέω

Zero אפס2 Samuel 16:19 verse
And again, whom should I serve ? should I not serve in the presence of his son ? as I have served in thy father's presence, so will I be in thy presence.

והשׁנית למי אני אעבד הלוא לפני בנו כאשׁר עבדתי לפני אביך כן אהיה לפניך

Ezekiel 8:12 verse
Then said he unto me, Son of man, hast thou seen what the ancients of the house of Israel do in the dark, every man in the chambers of his imagery ? for they say , The LORD seeth us not; the LORD hath forsaken the earth.

ויאמר אלי הראית בנ־אדם אשׁר זקני בית־ישׂראל עשׂים בחשׁך אישׁ בחדרי משׂכיתו כי אמרים אין יהוה ראה אתנו עזב יהוה את־הארץ

1 Samuel 2:15 verse
Also before they burnt the fat, the priest's servant came , and said to the man that sacrificed , Give flesh to roast for the priest ; for he will not have sodden flesh of thee, but raw.

גם בטרם יקטרון את־החלב ובא נער הכהן ואמר לאישׁ הזבח תנה בשׂר לצלות לכהן ולא־יקח ממך בשׂר מבשׁל כי אמ־חי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting