Search:ב -> ב

ב


ב hex:#1489;
Search Google:ב

Zero אפסZechariah 3:8 verse
Hear now, O Joshua the high priest, thou, and thy fellows that sit before thee: for they are men wondered at : for, behold, I will bring forth my servant the BRANCH.

שׁמע־נא יהושׁע הכהן הגדול אתה ורעיך הישׁבים לפניך כי־אנשׁי מופת המה כי־הנני מביא את־עבדי צמח

Acts 23:18 verse
So he took him, and brought him to the chief captain, and said , Paul the prisoner called me unto him, and prayed me to bring this young man unto thee, who hath something to say unto thee.

Ο ΜΕΝ ΟΥΝ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΑΥΤΟΝ ΗΓΑΓΕΝ ΠΡΟς ΤΟΝ ΧΙΛΙΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΔΕΣΜΙΟς ΠΑΥΛΟς ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟς ΜΕ ΗΡΩΤΗΣΕΝ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΕΑΝΙΑΝ ΑΓΑΓΕΙΝ ΠΡΟς ΣΕ ΕΧΟΝΤΑ ΤΙ ΛΑΛΗΣΑΙ ΣΟΙ

2 Chronicles 8:9 verse
But of the children of Israel did Solomon make no servants for his work ; but they were men of war, and chief of his captains, and captains of his chariots and horsemen.

ומנ־בני ישׂראל אשׁר לא־נתן שׁלמה לעבדים למלאכתו כי־המה אנשׁי מלחמה ושׂרי שׁלישׁיו ושׂרי רכבו ופרשׁיו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting