Search:β -> Β

β


β hex:#946;
Search Google:β

Zero אפסJeremiah 17:27 verse
But if ye will not hearken unto me to hallow the sabbath day, and not to bear a burden, even entering in at the gates of Jerusalem on the sabbath day ; then will I kindle a fire in the gates thereof, and it shall devour the palaces of Jerusalem, and it shall not be quenched .

ואמ־לא תשׁמעו אלי לקדשׁ את־יום השׁבת ולבלתי שׂאת משׂא ובא בשׁערי ירושׁלם ביום השׁבת והצתי אשׁ בשׁעריה ואכלה ארמנות ירושׁלם ולא תכבה

2 Samuel 10:15 verse
And when the Syrians saw that they were smitten before Israel, they gathered themselves together.

וירא ארם כי נגף לפני ישׂראל ויאספו יחד

Psalms 143:3 verse
For the enemy hath persecuted my soul ; he hath smitten my life down to the ground ; he hath made me to dwell in darkness, as those that have been long dead .

כי רדף אויב נפשׁי דכא לארץ חיתי הושׁיבני במחשׁכים כמתי עולם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting