Search:β -> Β

β


β hex:#946;
Search Google:β

Zero אפסPsalms 75:5 verse
Lift not up your horn on high : speak not with a stiff neck.

אל־תרימו למרום קרנכם תדברו בצואר עתק

Ezra 9:2 verse
For they have taken of their daughters for themselves, and for their sons : so that the holy seed have mingled themselves with the people of those lands : yea, the hand of the princes and rulers hath been chief in this trespass.

כי־נשׂאו מבנתיהם להם ולבניהם והתערבו זרע הקדשׁ בעמי הארצות ויד השׂרים והסגנים היתה במעל הזה ראשׁונה

Amos 6:4 verse
That lie upon beds of ivory, and stretch themselves upon their couches, and eat the lambs out of the flock, and the calves out of the midst of the stall ;

השׁכבים על־מטות שׁן וסרחים על־ערשׂותם ואכלים כרים מצאן ועגלים מתוך מרבק

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting