Search:בָּנָה -> בָּנָה

בָּנָה


ב ּ ָ נ ָ ה hex:#1489;#1468;#1464;#1504;#1464;#1492;
Search Google:בָּנָה

Zero אפס2 Chronicles 6:11 verse
And in it have I put the ark, wherein is the covenant of the LORD, that he made with the children of Israel.

ואשׂים שׁם את־הארון אשׁר־שׁם ברית יהוה אשׁר כרת עמ־בני ישׂראל

Exodus 35:10 verse
And every wise hearted among you shall come , and make all that the LORD hath commanded ;

וכל־חכמ־לב בכם יבאו ויעשׂו את כל־אשׁר צוה יהוה

Genesis 9:1 verse
And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful , and multiply , and replenish the earth.

ויברך אלהים את־נח ואת־בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את־הארץ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting