Search:κυριου -> ΚΥΡΙΟΥ

κυριου


κ υ ρ ι ο υ hex:#954;#965;#961;#953;#959;#965;
Search Google:κυριου

Zero אפס1 Kings 12:13 verse
And the king answered the people roughly, and forsook the old men's counsel that they gave him;

ויען המלך את־העם קשׁה ויעזב את־עצת הזקנים אשׁר יעצהו

Acts 17:8 verse
And they troubled the people and the rulers of the city, when they heard these things.

ΕΤΑΡΑΞΑΝ ΔΕ ΤΟΝ ΟΧΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥς ΠΟΛΙΤΑΡΧΑς ΑΚΟΥΟΝΤΑς ΤΑΥΤΑ

Psalms 115:18 verse
But we will bless the LORD from this time forth and for evermore. Praise the LORD.

ואנחנו נברך יה מעתה ועד־עולם הללו־יה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting