Search:κυριου -> ΚΥΡΙΟΥ

κυριου


κ υ ρ ι ο υ hex:#954;#965;#961;#953;#959;#965;
Search Google:κυριου

Zero אפסPsalms 73:9 verse
They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth.

שׁתו בשׁמים פיהם ולשׁונם תהלך בארץ

Genesis 40:6 verse
And Joseph came in unto them in the morning, and looked upon them, and, behold, they were sad .

ויבא אליהם יוסף בבקר וירא אתם והנם זעפים

John 11:16 verse
Then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellowdisciples, Let us also go , that we may die with him.

ΕΙΠΕΝ ΟΥΝ ΨΩΜΑς Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟς ΔΙΔΥΜΟς ΤΟΙς ΣΥΜΜΑΨΗΤΑΙς ΑΓΩΜΕΝ ΚΑΙ ΗΜΕΙς ΙΝΑ ΑΠΟΨΑΝΩΜΕΝ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting