Search:πασιν -> ΠΑΣΙΝ

πασιν


π α σ ι ν hex:#960;#945;#963;#953;#957;
Search Google:πασιν

Zero אפסLeviticus 10:19 verse
And Aaron said unto Moses, Behold, this day have they offered their sin offering and their burnt offering before the LORD ; and such things have befallen me: and if I had eaten the sin offering to day, should it have been accepted in the sight of the LORD ?

וידבר אהרן אל־משׁה הן היום הקריבו את־חטאתם ואת־עלתם לפני יהוה ותקראנה אתי כאלה ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני יהוה

1 Samuel 25:20 verse
And it was so, as she rode on the ass, that she came down by the covert of the hill, and, behold, David and his men came down against her; and she met them.

והיה היא רכבת על־החמור וירדת בסתר ההר והנה דוד ואנשׁיו ירדים לקראתה ותפגשׁ אתם

Psalms 119:106 verse
I have sworn , and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments.

נשׁבעתי ואקימה לשׁמר משׁפטי צדקך

footer