Search:πασιν -> ΠΑΣΙΝ

πασιν


π α σ ι ν hex:#960;#945;#963;#953;#957;
Search Google:πασιν

Zero אפסPsalms 26:4 verse
I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers .

לא־ישׁבתי עמ־מתי־שׁוא ועם נעלמים לא אבוא

Leviticus 26:22 verse
I will also send wild beasts among you, which shall rob you of your children , and destroy your cattle, and make you few in number ; and your high ways shall be desolate .

והשׁלחתי בכם את־חית השׂדה ושׁכלה אתכם והכריתה את־בהמתכם והמעיטה אתכם ונשׁמו דרכיכם

Matthew 12:8 verse
For the Son of man is Lord even of the sabbath day.

ΚΥΡΙΟς ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Ο ΥΙΟς ΤΟΥ ΑΝΨΡΩΠΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting