Search:מָוֶת -> מָוֶת

מָוֶת


מ ָ ו ֶ ת hex:#1502;#1464;#1493;#1462;#1514;
Search Google:מָוֶת

Zero אפסNumbers 31:3 verse
And Moses spake unto the people, saying , Arm some of yourselves unto the war, and let them go against the Midianites, and avenge the LORD of Midian.

וידבר משׁה אל־העם לאמר החלצו מאתכם אנשׁים לצבא ויהיו על־מדין לתת נקמת־יהוה במדין

Job 30:6 verse
To dwell in the clifts of the valleys, in caves of the earth, and in the rocks.

בערוץ נחלים לשׁכן חרי עפר וכפים

Jeremiah 41:4 verse
And it came to pass the second day after he had slain Gedaliah, and no man knew it,

ויהי ביום השׁני להמית את־גדליהו ואישׁ לא ידע

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting