Search:מָוֶת -> מָוֶת

מָוֶת


מ ָ ו ֶ ת hex:#1502;#1464;#1493;#1462;#1514;
Search Google:מָוֶת

Zero אפסLeviticus 23:37 verse
These are the feasts of the LORD, which ye shall proclaim to be holy convocations, to offer an offering made by fire unto the LORD, a burnt offering, and a meat offering, a sacrifice, and drink offerings, every thing upon his day :

אלה מועדי יהוה אשׁר־תקראו אתם מקראי קדשׁ להקריב אשׁה ליהוה עלה ומנחה זבח ונסכים דבר־יום ביומו

Deuteronomy 2:16 verse
So it came to pass, when all the men of war were consumed and dead from among the people,

ויהי כאשׁר־תמו כל־אנשׁי המלחמה למות מקרב העם

Daniel 7:5 verse
And behold another beast, a second, like to a bear, and it raised up itself on one side, and it had three ribs in the mouth of it between the teeth of it: and they said thus unto it, Arise , devour much flesh.

וארו חיוה אחרי תנינה דמיה לדב ולשׂטר־חד הקמת ותלת עלעין בפמה בין שׁניה וכן אמרין לה קומי אכלי בשׂר שׂגיא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting