Search:תָּמִיד -> תָּמִיד

תָּמִיד


ת ּ ָ מ ִ י ד hex:#1514;#1468;#1464;#1502;#1460;#1497;#1491;
Search Google:תָּמִיד

Zero אפס1 Samuel 18:5 verse
And David went out whithersoever Saul sent him, and behaved himself wisely : and Saul set him over the men of war, and he was accepted in the sight of all the people, and also in the sight of Saul's servants.

ויצא דוד בכל אשׁר ישׁלחנו שׁאול ישׂכיל וישׂמהו שׁאול על אנשׁי המלחמה וייטב בעיני כל־העם וגם בעיני עבדי שׁאול

Numbers 4:10 verse
And they shall put it and all the vessels thereof within a covering of badgers ' skins, and shall put it upon a bar.

ונתנו אתה ואת־כל־כליה אל־מכסה עור תחשׁ ונתנו על־המוט

Revelation 17:16 verse
And the ten horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire.

ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΑ Α ΕΙΔΕς ΚΑΙ ΤΟ ΨΗΡΙΟΝ ΟΥΤΟΙ ΜΙΣΗΣΟΥΣΙΝ ΤΗΝ ΠΟΡΝΗΝ ΚΑΙ ΗΡΗΜΩΜΕΝΗΝ ΠΟΙΗΣΟΥΣΙΝ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΗΝ ΚΑΙ ΤΑς ΣΑΡΚΑς ΑΥΤΗς ΦΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗΝ ΚΑΤΑΚΑΥΣΟΥΣΙΝ ΕΝ ΠΥΡΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting