Search:ἐγείρω -> ἘΓΕΊΡΩ

ἐγείρω


ἐ γ ε ί ρ ω hex:#7952;#947;#949;#943;#961;#969;
Search Google:ἐγείρω

Zero אפס2 Kings 5:11 verse
But Naaman was wroth , and went away , and said , Behold, I thought , He will surely come out to me, and stand , and call on the name of the LORD his God, and strike his hand over the place, and recover the leper .

ויקצף נעמן וילך ויאמר הנה אמרתי אלי יצא יצוא ועמד וקרא בשׁמ־יהוה אלהיו והניף ידו אל־המקום ואסף המצרע

Judges 5:12 verse
Awake , awake , Deborah : awake , awake , utter a song : arise , Barak, and lead thy captivity captive , thou son of Abinoam.

עורי עורי דבורה עורי עורי דברי־שׁיר קום ברק ושׁבה שׁביך בנ־אבינעם

Hebrews 11:9 verse
By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise :

ΠΙΣΤΕΙ ΠΑΡΩΚΗΣΕΝ ΕΙς ΓΗΝ ΤΗς ΕΠΑΓΓΕΛΙΑς Ως ΑΛΛΟΤΡΙΑΝ ΕΝ ΣΚΗΝΑΙς ΚΑΤΟΙΚΗΣΑς ΜΕΤΑ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒ ΤΩΝ ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΤΗς ΕΠΑΓΓΕΛΙΑς ΤΗς ΑΥΤΗς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting