Search:αυτον -> ΑΥΤΟΝ

αυτον


α υ τ ο ν hex:#945;#965;#964;#959;#957;
Search Google:αυτον

Zero אפסJob 2:12 verse
And when they lifted up their eyes afar off, and knew him not, they lifted up their voice, and wept ; and they rent every one his mantle, and sprinkled dust upon their heads toward heaven.

וישׂאו את־עיניהם מרחוק ולא הכירהו וישׂאו קולם ויבכו ויקרעו אישׁ מעלו ויזרקו עפר על־ראשׁיהם השׁמימה

2 Corinthians 5:12 verse
For we commend not ourselves again unto you, but give you occasion to glory on our behalf, that ye may have somewhat to answer them which glory in appearance, and not in heart.

ΟΥ ΠΑΛΙΝ ΕΑΥΤΟΥς ΣΥΝΙΣΤΑΝΟΜΕΝ ΥΜΙΝ ΑΛΛΑ ΑΦΟΡΜΗΝ ΔΙΔΟΝΤΕς ΥΜΙΝ ΚΑΥΧΗΜΑΤΟς ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΙΝΑ ΕΧΗΤΕ ΠΡΟς ΤΟΥς ΕΝ ΠΡΟΣΩΠΩ ΚΑΥΧΩΜΕΝΟΥς ΚΑΙ ΜΗ ΕΝ ΚΑΡΔΙΑ

2 Chronicles 6:22 verse
If a man sin against his neighbour, and an oath be laid upon him to make him swear , and the oath come before thine altar in this house ;

אמ־יחטא אישׁ לרעהו ונשׁא־בו אלה להאלתו ובא אלה לפני מזבחך בבית הזה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting