Search:καθώσ -> ΚΑΘΏΣ

καθώσ


κ α θ ώ σ hex:#954;#945;#952;#974;#963;
Search Google:καθώσ

Zero אפסRevelation 2:25 verse
But that which ye have already hold fast till I come .

ΠΛΗΝ Ο ΕΧΕΤΕ ΚΡΑΤΗΣΑΤΕ ΑΧΡΙς ΟΥ ΑΝ ΗΞΩ

Numbers 13:8 verse
Of the tribe of Ephraim, Oshea the son of Nun.

למטה אפרים הושׁע בנ־נון

1 Timothy 5:24 verse
Some men's sins are open beforehand, going before to judgment ; and some men they follow after .

ΤΙΝΩΝ ΑΝΨΡΩΠΩΝ ΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑΙ ΠΡΟΔΗΛΟΙ ΕΙΣΙΝ ΠΡΟΑΓΟΥΣΑΙ ΕΙς ΚΡΙΣΙΝ ΤΙΣΙΝ ΔΕ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΨΟΥΣΙΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting