Search:καθώσ -> ΚΑΘΏΣ

καθώσ


κ α θ ώ σ hex:#954;#945;#952;#974;#963;
Search Google:καθώσ

Zero אפס



Job 1:5 verse
And it was so, when the days of their feasting were gone about , that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all: for Job said , It may be that my sons have sinned , and cursed God in their hearts. Thus did Job continually.

ויהי כי הקיפו ימי המשׁתה וישׁלח איוב ויקדשׁם והשׁכים בבקר והעלה עלות מספר כלם כי אמר איוב אולי חטאו בני וברכו אלהים בלבבם ככה יעשׂה איוב כל־הימים

Daniel 12:7 verse
And I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth for ever that it shall be for a time, times, and an half ; and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished .

ואשׁמע את־האישׁ לבושׁ הבדים אשׁר ממעל למימי היאר וירם ימינו ושׂמאלו אל־השׁמים וישׁבע בחי העולם כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד־עמ־קדשׁ תכלינה כל־אלה

Judges 4:15 verse
And the LORD discomfited Sisera, and all his chariots, and all his host, with the edge of the sword before Barak ; so that Sisera lighted down off his chariot, and fled away on his feet.

ויהם יהוה את־סיסרא ואת־כל־הרכב ואת־כל־המחנה לפי־חרב לפני ברק וירד סיסרא מעל המרכבה וינס ברגליו





footer



Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting