Search:καθώσ -> ΚΑΘΏΣ

καθώσ


κ α θ ώ σ hex:#954;#945;#952;#974;#963;
Search Google:καθώσ

Zero אפסJohn 17:4 verse
I have glorified thee on the earth : I have finished the work which thou gavest me to do .

ΕΓΩ ΣΕ ΕΔΟΞΑΣΑ ΕΠΙ ΤΗς ΓΗς ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΕΛΕΙΩΣΑς Ο ΔΕΔΩΚΑς ΜΟΙ ΙΝΑ ΠΟΙΗΣΩ

Isaiah 7:2 verse
And it was told the house of David, saying , Syria is confederate with Ephraim. And his heart was moved , and the heart of his people, as the trees of the wood are moved with the wind.

ויגד לבית דוד לאמר נחה ארם על־אפרים וינע לבבו ולבב עמו כנוע עצי־יער מפני־רוח

Genesis 50:1 verse
And Joseph fell upon his father's face, and wept upon him, and kissed him.

ויפל יוסף על־פני אביו ויבך עליו וישׁק־לו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting