Search:ַ -> ַ

ַ


ַ hex:#1463;
Search Google:ַ

Zero אפסLuke 3:12 verse
Then came also publicans to be baptized , and said unto him, Master, what shall we do ?

ΗΛΨΟΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΑΙ ΒΑΠΤΙΣΨΗΝΑΙ ΚΑΙ ΕΙΠΑΝ ΠΡΟς ΑΥΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕ ΤΙ ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ

2 Kings 12:18 verse
And Jehoash king of Judah took all the hallowed things that Jehoshaphat, and Jehoram, and Ahaziah, his fathers, kings of Judah, had dedicated , and his own hallowed things, and all the gold that was found in the treasures of the house of the LORD, and in the king's house, and sent it to Hazael king of Syria : and he went away from Jerusalem.

ויקח יהואשׁ מלכ־יהודה את כל־הקדשׁים אשׁר־הקדישׁו יהושׁפט ויהורם ואחזיהו אבתיו מלכי יהודה ואת־קדשׁיו ואת כל־הזהב הנמצא באצרות בית־יהוה ובית המלך וישׁלח לחזאל מלך ארם ויעל מעל ירושׁלם

Numbers 24:17 verse
I shall see him, but not now: I shall behold him, but not nigh : there shall come a Star out of Jacob, and a Sceptre shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab, and destroy all the children of Sheth .

אראנו ולא עתה אשׁורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שׁבט מישׂראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל־בני־שׁת

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting