Search:ַ -> ַ

ַ


ַ hex:#1463;
Search Google:ַ

Zero אפס2 Chronicles 3:15 verse
Also he made before the house two pillars of thirty and five cubits high, and the chapiter that was on the top of each of them was five cubits.

ויעשׂ לפני הבית עמודים שׁנים אמות שׁלשׁים וחמשׁ ארך והצפת אשׁר־על־ראשׁו אמות חמשׁ

Leviticus 13:26 verse
But if the priest look on it, and, behold, there be no white hair in the bright spot, and it be no lower than the other skin, but be somewhat dark ; then the priest shall shut him up seven days :

ואם יראנה הכהן והנה אינ־בבהרת שׂער לבן ושׁפלה איננה מנ־העור והוא כהה והסגירו הכהן שׁבעת ימים

Proverbs 31:17 verse
She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms.

חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרעותיה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting