Search:ָ -> ָ

ָ


ָ hex:#1464;
Search Google:ָ

Zero אפסEzra 7:2 verse
The son of Shallum, the son of Zadok, the son of Ahitub,

בנ־שׁלום בנ־צדוק בנ־אחיטוב

Acts 13:37 verse
But he, whom God raised again , saw no corruption.

ΟΝ ΔΕ Ο ΨΕΟς ΗΓΕΙΡΕΝ ΟΥΚ ΕΙΔΕΝ ΔΙΑΦΨΟΡΑΝ

1 Samuel 11:4 verse
Then came the messengers to Gibeah of Saul, and told the tidings in the ears of the people : and all the people lifted up their voices, and wept .

ויבאו המלאכים גבעת שׁאול וידברו הדברים באזני העם וישׂאו כל־העם את־קולם ויבכו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting