Search:α -> Α

α


α hex:#945;
Search Google:α

Zero אפסJeremiah 31:8 verse
Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the coasts of the earth, and with them the blind and the lame, the woman with child and her that travaileth with child together : a great company shall return thither.

הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי־ארץ בם עור ופסח הרה וילדת יחדו קהל גדול ישׁובו הנה

Amos 5:19 verse
As if a man did flee from a lion, and a bear met him; or went into the house, and leaned his hand on the wall, and a serpent bit him.

כאשׁר ינוס אישׁ מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית וסמך ידו על־הקיר ונשׁכו הנחשׁ

Nehemiah 7:69 verse
Their camels, four hundred thirty and five : six thousand seven hundred and twenty asses.

גמלים ארבע מאות שׁלשׁים וחמשׁה חמרים שׁשׁת אלפים שׁבע מאות ועשׂרים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting