Search:α -> Α

α


α hex:#945;
Search Google:α

Zero אפסEsther 2:14 verse
In the evening she went , and on the morrow she returned into the second house of the women, to the custody of Shaashgaz, the king's chamberlain, which kept the concubines : she came in unto the king no more, except the king delighted in her, and that she were called by name.

בערב היא באה ובבקר היא שׁבה אל־בית הנשׁים שׁני אל־יד שׁעשׁגז סריס המלך שׁמר הפילגשׁים לא־תבוא עוד אל־המלך כי אמ־חפץ בה המלך ונקראה בשׁם

Exodus 8:21 verse
Else, if thou wilt not let my people go , behold, I will send swarms of flies upon thee, and upon thy servants, and upon thy people, and into thy houses : and the houses of the Egyptians shall be full of swarms of flies, and also the ground whereon they are.

כי אמ־אינך משׁלח את־עמי הנני משׁליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את־הערב ומלאו בתי מצרים את־הערב וגם האדמה אשׁר־הם עליה

Philippians 1:8 verse
For God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ.

ΜΑΡΤΥς ΓΑΡ ΜΟΥ Ο ΨΕΟς Ως ΕΠΙΠΟΨΩ ΠΑΝΤΑς ΥΜΑς ΕΝ ΣΠΛΑΓΧΝΟΙς ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting