Search:α -> Α

α


α hex:#945;
Search Google:α

Zero אפסMatthew 6:33 verse
But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness ; and all these things shall be added unto you.

ΖΗΤΕΙΤΕ ΔΕ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΤΕΨΗΣΕΤΑΙ ΥΜΙΝ

Exodus 29:14 verse
But the flesh of the bullock, and his skin, and his dung, shalt thou burn with fire without the camp : it is a sin offering.

ואת־בשׂר הפר ואת־ערו ואת־פרשׁו תשׂרף באשׁ מחוץ למחנה חטאת הוא

Ezekiel 43:26 verse
Seven days shall they purge the altar and purify it; and they shall consecrate themselves .

שׁבעת ימים יכפרו את־המזבח וטהרו אתו ומלאו ידו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting