Search:ά -> Ά

ά


ά hex:#940;
Search Google:ά

Zero אפסJeremiah 24:6 verse
For I will set mine eyes upon them for good, and I will bring them again to this land : and I will build them, and not pull them down ; and I will plant them, and not pluck them up .

ושׂמתי עיני עליהם לטובה והשׁבתים על־הארץ הזאת ובניתים ולא אהרס ונטעתים ולא אתושׁ

Psalms 78:68 verse
But chose the tribe of Judah, the mount Zion which he loved .

ויבחר את־שׁבט יהודה את־הר ציון אשׁר אהב

Exodus 36:1 verse
Then wrought Bezaleel and Aholiab, and every wise hearted man, in whom the LORD put wisdom and understanding to know how to work all manner of work for the service of the sanctuary, according to all that the LORD had commanded .

ועשׂה בצלאל ואהליאב וכל אישׁ חכמ־לב אשׁר נתן יהוה חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשׂת את־כל־מלאכת עבדת הקדשׁ לכל אשׁר־צוה יהוה

footer