Search:α -> Α

α


α hex:#945;
Search Google:α

Zero אפס1 Kings 12:16 verse
So when all Israel saw that the king hearkened not unto them, the people answered the king, saying , What portion have we in David ? neither have we inheritance in the son of Jesse : to your tents, O Israel : now see to thine own house, David. So Israel departed unto their tents.

וירא כל־ישׂראל כי לא־שׁמע המלך אליהם וישׁבו העם את־המלך דבר לאמר מה־לנו חלק בדוד ולא־נחלה בבנ־ישׁי לאהליך ישׂראל עתה ראה ביתך דוד וילך ישׂראל לאהליו

Exodus 34:21 verse
Six days thou shalt work , but on the seventh day thou shalt rest : in earing time and in harvest thou shalt rest .

שׁשׁת ימים תעבד וביום השׁביעי תשׁבת בחרישׁ ובקציר תשׁבת

Numbers 22:11 verse
Behold, there is a people come out of Egypt, which covereth the face of the earth : come now, curse me them; peradventure I shall be able to overcome them, and drive them out .

הנה העם היצא ממצרים ויכס את־עין הארץ עתה לכה קבה־לי אתו אולי אוכל להלחם בו וגרשׁתיו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting