Search:α -> Α

α


α hex:#945;
Search Google:α

Zero אפסGenesis 24:1 verse
And Abraham was old , and well stricken in age : and the LORD had blessed Abraham in all things.

ואברהם זקן בא בימים ויהוה ברך את־אברהם בכל

Micah 5:1 verse
Now gather thyself in troops, O daughter of troops : he hath laid siege against us: they shall smite the judge of Israel with a rod upon the cheek.

עתה תתגדדי בת־גדוד מצור שׂם עלינו בשׁבט יכו על־הלחי את שׁפט ישׂראל

1 Samuel 8:5 verse
And said unto him, Behold, thou art old , and thy sons walk not in thy ways : now make us a king to judge us like all the nations.

ויאמרו אליו הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך עתה שׂימה־לנו מלך לשׁפטנו ככל־הגוים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting