Search:α -> Α

α


α hex:#945;
Search Google:α

Zero אפסGenesis 37:28 verse
Then there passed by Midianites merchantmen ; and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmeelites for twenty pieces of silver : and they brought Joseph into Egypt.

ויעברו אנשׁים מדינים סחרים וימשׁכו ויעלו את־יוסף מנ־הבור וימכרו את־יוסף לישׁמעאלים בעשׂרים כסף ויביאו את־יוסף מצרימה

Jonah 1:14 verse
Wherefore they cried unto the LORD, and said , We beseech thee, O LORD, we beseech thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood : for thou, O LORD, hast done as it pleased thee.

ויקראו אל־יהוה ויאמרו אנה יהוה אל־נא נאבדה בנפשׁ האישׁ הזה ואל־תתן עלינו דם נקיא כי־אתה יהוה כאשׁר חפצת עשׂית

Jeremiah 6:3 verse
The shepherds with their flocks shall come unto her; they shall pitch their tents against her round about ; they shall feed every one in his place.

אליה יבאו רעים ועדריהם תקעו עליה אהלים סביב רעו אישׁ את־ידו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting