Search:ֲ -> ֲ

ֲ


ֲ hex:#1458;
Search Google:ֲ

Zero אפסHosea 2:11 verse
I will also cause all her mirth to cease , her feast days, her new moons, and her sabbaths, and all her solemn feasts.

והשׁבתי כל־משׂושׂה חגה חדשׁה ושׁבתה וכל מועדה

Psalms 99:4 verse
The king's strength also loveth judgment ; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.

ועז מלך משׁפט אהב אתה כוננת מישׁרים משׁפט וצדקה ביעקב אתה עשׂית

Proverbs 10:4 verse
He becometh poor that dealeth with a slack hand : but the hand of the diligent maketh rich .

ראשׁ עשׂה כפ־רמיה ויד חרוצים תעשׁיר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting