Search:ֲ -> ֲ

ֲ


ֲ hex:#1458;
Search Google:ֲ

Zero אפסGenesis 6:6 verse
And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.

וינחם יהוה כי־עשׂה את־האדם בארץ ויתעצב אל־לבו

Leviticus 1:4 verse
And he shall put his hand upon the head of the burnt offering ; and it shall be accepted for him to make atonement for him.

וסמך ידו על ראשׁ העלה ונרצה לו לכפר עליו

Ezra 6:9 verse
And that which they have need of , both young bullocks, and rams, and lambs, for the burnt offerings of the God of heaven, wheat, salt, wine, and oil, according to the appointment of the priests which are at Jerusalem, let it be given them day by day without fail :

ומה חשׁחן ובני תורין ודכרין ואמרין לעלון לאלה שׁמיא חנטין מלח חמר ומשׁח כמאמר כהניא די־בירושׁלם להוא מתיהב להם יום ביום די־לא שׁלו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting