Search:ֲ -> ֲ

ֲ


ֲ hex:#1458;
Search Google:ֲ

Zero אפס2 Samuel 12:3 verse
But the poor man had nothing, save one little ewe lamb, which he had bought and nourished up : and it grew up together with him, and with his children ; it did eat of his own meat, and drank of his own cup, and lay in his bosom, and was unto him as a daughter.

ולרשׁ אינ־כל כי אמ־כבשׂה אחת קטנה אשׁר קנה ויחיה ותגדל עמו ועמ־בניו יחדו מפתו תאכל ומכסו תשׁתה ובחיקו תשׁכב ותהי־לו כבת

Psalms 109:21 verse
But do thou for me, O GOD the Lord, for thy name's sake: because thy mercy is good, deliver thou me.

ואתה יהוה אדני עשׂה־אתי למען שׁמך כי־טוב חסדך הצילני

Isaiah 19:9 verse
Moreover they that work in fine flax, and they that weave networks, shall be confounded .

ובשׁו עבדי פשׁתים שׂריקות וארגים חורי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting