Search:א -> א

א


א hex:#1488;
Search Google:א

Zero אפסNumbers 31:27 verse
And divide the prey into two parts ; between them that took the war upon them, who went out to battle, and between all the congregation :

וחצית את־המלקוח בין תפשׂי המלחמה היצאים לצבא ובין כל־העדה

Amos 5:14 verse
Seek good, and not evil, that ye may live : and so the LORD, the God of hosts, shall be with you, as ye have spoken .

דרשׁו־טוב ואל־רע למען תחיו ויהי־כן יהוה אלהי־צבאות אתכם כאשׁר אמרתם

Job 33:6 verse
Behold, I am according to thy wish in God's stead: I also am formed out of the clay.

הנ־אני כפיך לאל מחמר קרצתי גמ־אני

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting