Search:ὄψιοσ -> ὌΨΙΟΣ

ὄψιοσ


ὄ ψ ι ο σ hex:#8004;#968;#953;#959;#963;
Search Google:ὄψιοσ

Zero אפסRomans 7:1 verse
Know ye not , brethren, how that the law hath dominion over a man as long as he liveth ?

Η ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΝΩΣΚΟΥΣΙΝ ΓΑΡ ΝΟΜΟΝ ΛΑΛΩ ΟΤΙ Ο ΝΟΜΟς ΚΥΡΙΕΥΕΙ ΤΟΥ ΑΝΨΡΩΠΟΥ ΕΦ ΟΣΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΖΗ

Genesis 44:29 verse
And if ye take this also from me, and mischief befall him , ye shall bring down my gray hairs with sorrow to the grave.

ולקחתם גמ־את־זה מעם פני וקרהו אסון והורדתם את־שׂיבתי ברעה שׁאלה

Numbers 31:22 verse
Only the gold, and the silver, the brass, the iron, the tin, and the lead,

אך את־הזהב ואת־הכסף את־הנחשׁת את־הברזל את־הבדיל ואת־העפרת

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting