Search:λαλέω -> ΛΑΛΈΩ

λαλέω


λ α λ έ ω hex:#955;#945;#955;#941;#969;
Search Google:λαλέω

Zero אפסLeviticus 2:14 verse
And if thou offer a meat offering of thy firstfruits unto the LORD, thou shalt offer for the meat offering of thy firstfruits green ears of corn dried by the fire, even corn beaten out of full ears.

ואמ־תקריב מנחת בכורים ליהוה אביב קלוי באשׁ גרשׂ כרמל תקריב את מנחת בכוריך

2 Kings 17:22 verse
For the children of Israel walked in all the sins of Jeroboam which he did ; they departed not from them;

וילכו בני ישׂראל בכל־חטאות ירבעם אשׁר עשׂה לא־סרו ממנה

1 Chronicles 22:19 verse
Now set your heart and your soul to seek the LORD your God ; arise therefore, and build ye the sanctuary of the LORD God, to bring the ark of the covenant of the LORD, and the holy vessels of God, into the house that is to be built to the name of the LORD.

עתה תנו לבבכם ונפשׁכם לדרושׁ ליהוה אלהיכם וקומו ובנו את־מקדשׁ יהוה האלהים להביא את־ארון ברית־יהוה וכלי קדשׁ האלהים לבית הנבנה לשׁמ־יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting