Search:μαθητήσ -> ΜΑΘΗΤΉΣ

μαθητήσ


μ α θ η τ ή σ hex:#956;#945;#952;#951;#964;#942;#963;
Search Google:μαθητήσ

Zero אפסJoshua 5:1 verse
And it came to pass, when all the kings of the Amorites, which were on the side of Jordan westward, and all the kings of the Canaanites, which were by the sea, heard that the LORD had dried up the waters of Jordan from before the children of Israel, until we were passed over , that their heart melted , neither was there spirit in them any more, because of the children of Israel.

ויהי כשׁמע כל־מלכי האמרי אשׁר בעבר הירדן ימה וכל־מלכי הכנעני אשׁר על־הים את אשׁר־הובישׁ יהוה את־מי הירדן מפני בני־ישׂראל עד־עברנו וימס לבבם ולא־היה בם עוד רוח מפני בני־ישׂראל

Isaiah 40:13 verse
Who hath directed the Spirit of the LORD, or being his counsellor hath taught him?

מי־תכן את־רוח יהוה ואישׁ עצתו יודיענו

Exodus 25:26 verse
And thou shalt make for it four rings of gold, and put the rings in the four corners that are on the four feet thereof.

ועשׂית לו ארבע טבעת זהב ונתת את־הטבעת על ארבע הפאת אשׁר לארבע רגליו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting