Search:כ -> כ

כ


כ hex:#1499;
Search Google:כ

Zero אפסJudges 9:56 verse
Thus God rendered the wickedness of Abimelech, which he did unto his father, in slaying his seventy brethren :

וישׁב אלהים את רעת אבימלך אשׁר עשׂה לאביו להרג את־שׁבעים אחיו

Leviticus 15:26 verse
Every bed whereon she lieth all the days of her issue shall be unto her as the bed of her separation : and whatsoever she sitteth upon shall be unclean, as the uncleanness of her separation.

כל־המשׁכב אשׁר־תשׁכב עליו כל־ימי זובה כמשׁכב נדתה יהיה־לה וכל־הכלי אשׁר תשׁב עליו טמא יהיה כטמאת נדתה

Psalms 16:10 verse
For thou wilt not leave my soul in hell ; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.

כי לא־תעזב נפשׁי לשׁאול לא־תתן חסידך לראות שׁחת

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting