Search:ך -> ך

ך


ך hex:#1498;
Search Google:ך

Zero אפסJeremiah 44:9 verse
Have ye forgotten the wickedness of your fathers, and the wickedness of the kings of Judah, and the wickedness of their wives, and your own wickedness, and the wickedness of your wives, which they have committed in the land of Judah, and in the streets of Jerusalem ?

השׁכחתם את־רעות אבותיכם ואת־רעות מלכי יהודה ואת רעות נשׁיו ואת רעתכם ואת רעת נשׁיכם אשׁר עשׂו בארץ יהודה ובחצות ירושׁלם

Exodus 12:25 verse
And it shall come to pass, when ye be come to the land which the LORD will give you, according as he hath promised , that ye shall keep this service.

והיה כי־תבאו אל־הארץ אשׁר יתן יהוה לכם כאשׁר דבר ושׁמרתם את־העבדה הזאת

Numbers 26:5 verse
Reuben, the eldest son of Israel : the children of Reuben ; Hanoch, of whom cometh the family of the Hanochites : of Pallu, the family of the Palluites :

ראובן בכור ישׂראל בני ראובן חנוך משׁפחת החנכי לפלוא משׁפחת הפלאי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting