Search:מִנְחָה -> מִנְחָה

מִנְחָה


מ ִ נ ְ ח ָ ה hex:#1502;#1460;#1504;#1456;#1495;#1464;#1492;
Search Google:מִנְחָה

Zero אפסNumbers 1:2 verse
Take ye the sum of all the congregation of the children of Israel, after their families, by the house of their fathers, with the number of their names, every male by their polls ;

שׂאו את־ראשׁ כל־עדת בני־ישׂראל למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמות כל־זכר לגלגלתם

Matthew 2:21 verse
And he arose , and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.

Ο ΔΕ ΕΓΕΡΨΕΙς ΠΑΡΕΛΑΒΕΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΛΨΕΝ ΕΙς ΓΗΝ ΙΣΡΑΗΛ

Ezekiel 43:9 verse
Now let them put away their whoredom, and the carcases of their kings, far from me, and I will dwell in the midst of them for ever.

עתה ירחקו את־זנותם ופגרי מלכיהם ממני ושׁכנתי בתוכם לעולם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting