Search:ן -> ן

ן


ן hex:#1503;
Search Google:ן

Zero אפס



1 Chronicles 21:26 verse
And David built there an altar unto the LORD, and offered burnt offerings and peace offerings, and called upon the LORD ; and he answered him from heaven by fire upon the altar of burnt offering.

ויבן שׁם דויד מזבח ליהוה ויעל עלות ושׁלמים ויקרא אל־יהוה ויענהו באשׁ מנ־השׁמים על מזבח העלה

1 Kings 13:9 verse
For so was it charged me by the word of the LORD, saying , Eat no bread, nor drink water, nor turn again by the same way that thou camest .

כי־כן צוה אתי בדבר יהוה לאמר לא־תאכל לחם ולא תשׁתה־מים ולא תשׁוב בדרך אשׁר הלכת

Jonah 3:8 verse
But let man and beast be covered with sackcloth, and cry mightily unto God : yea, let them turn every one from his evil way, and from the violence that is in their hands.

ויתכסו שׂקים האדם והבהמה ויקראו אל־אלהים בחזקה וישׁבו אישׁ מדרכו הרעה ומנ־החמס אשׁר בכפיהם





footer



Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting