Search:ן -> ן

ן


ן hex:#1503;
Search Google:ן

Zero אפסNumbers 16:8 verse
And Moses said unto Korah, Hear , I pray you, ye sons of Levi :

ויאמר משׁה אל־קרח שׁמעו־נא בני לוי

Daniel 7:24 verse
And the ten horns out of this kingdom are ten kings that shall arise : and another shall rise after them; and he shall be diverse from the first, and he shall subdue three kings.

וקרניא עשׂר מנה מלכותה עשׂרה מלכין יקמון ואחרן יקום אחריהון והוא ישׁנא מנ־קדמיא ותלתה מלכין יהשׁפל

2 Chronicles 15:11 verse
And they offered unto the LORD the same time, of the spoil which they had brought , seven hundred oxen and seven thousand sheep.

ויזבחו ליהוה ביום ההוא מנ־השׁלל הביאו בקר שׁבע מאות וצאן שׁבעת אלפים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting