Search:נ -> נ

נ


נ hex:#1504;
Search Google:נ

Zero אפסHosea 5:10 verse
The princes of Judah were like them that remove the bound : therefore I will pour out my wrath upon them like water.

היו שׂרי יהודה כמסיגי גבול עליהם אשׁפוך כמים עברתי

Luke 12:33 verse
Sell that ye have , and give alms ; provide yourselves bags which wax not old , a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth , neither moth corrupteth .

ΠΩΛΗΣΑΤΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΤΕ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΝ ΠΟΙΗΣΑΤΕ ΕΑΥΤΟΙς ΒΑΛΛΑΝΤΙΑ ΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥΜΕΝΑ ΨΗΣΑΥΡΟΝ ΑΝΕΚΛΕΙΠΤΟΝ ΕΝ ΤΟΙς ΟΥΡΑΝΟΙς ΟΠΟΥ ΚΛΕΠΤΗς ΟΥΚ ΕΓΓΙΖΕΙ ΟΥΔΕ ΣΗς ΔΙΑΦΨΕΙΡΕΙ

Galatians 5:10 verse
Ye observe days, and months, and times, and years.

ΑΤΙΝΑ ΕΣΤΙΝ ΑΛΛΗΓΟΡΟΥΜΕΝΑ ΑΥΤΑΙ ΓΑΡ ΕΙΣΙΝ ΔΥΟ ΔΙΑΨΗΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΝ ΑΠΟ ΟΡΟΥς ΣΙΝΑ ΕΙς ΔΟΥΛΕΙΑΝ ΓΕΝΝΩΣΑ ΗΤΙς ΕΣΤΙΝ ΑΓΑΡ

footer