Search:ν -> Ν

ν


ν hex:#957;
Search Google:ν

Zero אפסNehemiah 6:14 verse
My God, think thou upon Tobiah and Sanballat according to these their works, and on the prophetess Noadiah, and the rest of the prophets, that would have put me in fear .

זכרה אלהי לטוביה ולסנבלט כמעשׂיו אלה וגם לנועדיה הנביאה וליתר הנביאים אשׁר היו מיראים אותי

Isaiah 55:13 verse
Instead of the thorn shall come up the fir tree, and instead of the brier shall come up the myrtle tree : and it shall be to the LORD for a name, for an everlasting sign that shall not be cut off .

תחת הנעצוץ יעלה ברושׁ תחת הסרפד יעלה הדס והיה ליהוה לשׁם לאות עולם לא יכרת

Leviticus 16:18 verse
And he shall go out unto the altar that is before the LORD, and make an atonement for it; and shall take of the blood of the bullock, and of the blood of the goat, and put it upon the horns of the altar round about.

ויצא אל־המזבח אשׁר לפני־יהוה וכפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השׂעיר ונתן על־קרנות המזבח סביב

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting