Search:ν -> Ν

ν


ν hex:#957;
Search Google:ν

Zero אפס1 Samuel 11:7 verse
And he took a yoke of oxen, and hewed them in pieces , and sent them throughout all the coasts of Israel by the hands of messengers, saying , Whosoever cometh not forth after Saul and after Samuel, so shall it be done unto his oxen. And the fear of the LORD fell on the people, and they came out with one consent.

ויקח צמד בקר וינתחהו וישׁלח בכל־גבול ישׂראל ביד המלאכים לאמר אשׁר איננו יצא אחרי שׁאול ואחר שׁמואל כה יעשׂה לבקרו ויפל פחד־יהוה על־העם ויצאו כאישׁ אחד

Acts 17:9 verse
And when they had taken security of Jason, and of the other, they let them go .

ΚΑΙ ΛΑΒΟΝΤΕς ΤΟ ΙΚΑΝΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΙΑΣΟΝΟς ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΕΛΥΣΑΝ ΑΥΤΟΥς

Ezekiel 11:23 verse
And the glory of the LORD went up from the midst of the city, and stood upon the mountain which is on the east side of the city.

ויעל כבוד יהוה מעל תוך העיר ויעמד על־ההר אשׁר מקדם לעיר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting