Search:ν -> Ν

ν


ν hex:#957;
Search Google:ν

Zero אפסPsalms 10:15 verse
Break thou the arm of the wicked and the evil man: seek out his wickedness till thou find none.

שׁבר זרוע רשׁע ורע תדרושׁ־רשׁעו בל־תמצא

2 Kings 4:14 verse
And he said , What then is to be done for her? And Gehazi answered , Verily she hath no child, and her husband is old .

ויאמר ומה לעשׂות לה ויאמר גיחזי אבל בן אינ־לה ואישׁה זקן

John 3:3 verse
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.

ΑΠΕΚΡΙΨΗ ΙΗΣΟΥς ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΣΟΙ ΕΑΝ ΜΗ ΤΙς ΓΕΝΝΗΨΗ ΑΝΩΨΕΝ ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΙΔΕΙΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΨΕΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting