Search:ν -> Ν

ν


ν hex:#957;
Search Google:ν

Zero אפסPsalms 107:6 verse
Then they cried unto the LORD in their trouble, and he delivered them out of their distresses.

ויצעקו אל־יהוה בצר להם ממצוקותיהם יצילם

2 Kings 13:13 verse
And Joash slept with his fathers ; and Jeroboam sat upon his throne : and Joash was buried in Samaria with the kings of Israel.

וישׁכב יואשׁ עמ־אבתיו וירבעם ישׁב על־כסאו ויקבר יואשׁ בשׁמרון עם מלכי ישׂראל

Mark 11:20 verse
And in the morning, as they passed by , they saw the fig tree dried up from the roots.

ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΙ ΠΡΩΙ ΕΙΔΟΝ ΤΗΝ ΣΥΚΗΝ ΕΞΗΡΑΜΜΕΝΗΝ ΕΚ ΡΙΖΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting