Search:יָנַק -> יָנַק

יָנַק


י ָ נ ַ ק hex:#1497;#1464;#1504;#1463;#1511;
Search Google:יָנַק

Zero אפסJeremiah 44:19 verse
And when we burned incense to the queen of heaven, and poured out drink offerings unto her, did we make her cakes to worship her, and pour out drink offerings unto her, without our men ?

וכי־אנחנו מקטרים למלכת השׁמים ולהסך לה נסכים המבלעדי אנשׁינו עשׂינו לה כונים להעצבה והסך לה נסכים

Isaiah 2:1 verse
The word that Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem.

הדבר אשׁר חזה ישׁעיהו בנ־אמוץ על־יהודה וירושׁלם

Genesis 36:29 verse
These are the dukes that came of the Horites ; duke Lotan, duke Shobal, duke Zibeon, duke Anah,

אלה אלופי החרי אלוף לוטן אלוף שׁובל אלוף צבעון אלוף ענה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting