Search:ἡλίασ -> ἩΛΊΑΣ

ἡλίασ


ἡ λ ί α σ hex:#7969;#955;#943;#945;#963;
Search Google:ἡλίασ

Zero אפסRevelation 21:27 verse
And there shall in no wise enter into it any thing that defileth , neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie : but they which are written in the Lamb's book of life.

ΚΑΙ ΟΥ ΜΗ ΕΙΣΕΛΨΗ ΕΙς ΑΥΤΗΝ ΠΑΝ ΚΟΙΝΟΝ ΚΑΙ Ο ΠΟΙΩΝ ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΚΑΙ ΘΕΥΔΟς ΕΙ ΜΗ ΟΙ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΝ ΤΩ ΒΙΒΛΙΩ ΤΗς ΖΩΗς ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ

Deuteronomy 28:7 verse
The LORD shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face : they shall come out against thee one way, and flee before thee seven ways.

יתן יהוה את־איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשׁבעה דרכים ינוסו לפניך

2 Chronicles 5:4 verse
And all the elders of Israel came ; and the Levites took up the ark.

ויבאו כל זקני ישׂראל וישׂאו הלוים את־הארון

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting