Search:τίθημι -> ΤΊΘΗΜΙ

τίθημι


τ ί θ η μ ι hex:#964;#943;#952;#951;#956;#953;
Search Google:τίθημι

Zero אפסJoshua 2:1 verse
And Joshua the son of Nun sent out of Shittim two men to spy secretly, saying , Go view the land, even Jericho. And they went , and came into an harlot's house , named Rahab, and lodged there.

וישׁלח יהושׁע־בנ־נון מנ־השׁטים שׁנימ־אנשׁים מרגלים חרשׁ לאמר לכו ראו את־הארץ ואת־יריחו וילכו ויבאו בית־אשׁה זונה ושׁמה רחב וישׁכבו־שׁמה

Genesis 31:22 verse
And it was told Laban on the third day that Jacob was fled .

ויגד ללבן ביום השׁלישׁי כי ברח יעקב

Exodus 15:23 verse
And when they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah, for they were bitter : therefore the name of it was called Marah.

ויבאו מרתה ולא יכלו לשׁתת מים ממרה כי מרים הם על־כן קרא־שׁמה מרה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting