Search:τίθημι -> ΤΊΘΗΜΙ

τίθημι


τ ί θ η μ ι hex:#964;#943;#952;#951;#956;#953;
Search Google:τίθημι

Zero אפס1 John 2:19 verse
They went out from us, but they were not of us ; for if they had been of us, they would no doubt have continued with us : but they went out, that they might be made manifest that they were not all of us.

ΕΞ ΗΜΩΝ ΕΞΗΛΨΑΝ ΑΛΛ ΟΥΚ ΗΣΑΝ ΕΞ ΗΜΩΝ ΕΙ ΓΑΡ ΕΞ ΗΜΩΝ ΗΣΑΝ ΜΕΜΕΝΗΚΕΙΣΑΝ ΑΝ ΜΕΨ ΗΜΩΝ ΑΛΛ ΙΝΑ ΦΑΝΕΡΩΨΩΣΙΝ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΙΣΙΝ ΠΑΝΤΕς ΕΞ ΗΜΩΝ

2 Samuel 17:18 verse
Nevertheless a lad saw them, and told Absalom : but they went both of them away quickly, and came to a man's house in Bahurim, which had a well in his court ; whither they went down .

וירא אתם נער ויגד לאבשׁלם וילכו שׁניהם מהרה ויבאו אל־בית־אישׁ בבחורים ולו באר בחצרו וירדו שׁם

1 Timothy 6:6 verse
But godliness with contentment is great gain.

ΕΣΤΙΝ ΔΕ ΠΟΡΙΣΜΟς ΜΕΓΑς Η ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting