Search:τίθημι -> ΤΊΘΗΜΙ

τίθημι


τ ί θ η μ ι hex:#964;#943;#952;#951;#956;#953;
Search Google:τίθημι

Zero אפסPsalms 37:24 verse
Though he fall , he shall not be utterly cast down : for the LORD upholdeth him with his hand.

כי־יפל לא־יוטל כי־יהוה סומך ידו

Leviticus 9:24 verse
And there came a fire out from before the LORD, and consumed upon the altar the burnt offering and the fat : which when all the people saw , they shouted , and fell on their faces.

ותצא אשׁ מלפני יהוה ותאכל על־המזבח את־העלה ואת־החלבים וירא כל־העם וירנו ויפלו על־פניהם

Deuteronomy 3:29 verse
So we abode in the valley over against Bethpeor.

ונשׁב בגיא מול בית פעור

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting