Search:כָּנָף -> כָּנָף

כָּנָף


כ ּ ָ נ ָ ף hex:#1499;#1468;#1464;#1504;#1464;#1507;
Search Google:כָּנָף

Zero אפסLeviticus 25:10 verse
And ye shall hallow the fiftieth year, and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof: it shall be a jubile unto you; and ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family.

וקדשׁתם את שׁנת החמשׁים שׁנה וקראתם דרור בארץ לכל־ישׁביה יובל הוא תהיה לכם ושׁבתם אישׁ אל־אחזתו ואישׁ אל־משׁפחתו תשׁבו

Psalms 62:10 verse
Trust not in oppression, and become not vain in robbery : if riches increase , set not your heart upon them.

אל־תבטחו בעשׁק ובגזל אל־תהבלו חיל כי־ינוב אל־תשׁיתו לב

Jeremiah 52:20 verse
The two pillars, one sea, and twelve brasen bulls that were under the bases, which king Solomon had made in the house of the LORD : the brass of all these vessels was without weight.

העמודים שׁנים הים אחד והבקר שׁנימ־עשׂר נחשׁת אשׁר־תחת המכנות אשׁר עשׂה המלך שׁלמה לבית יהוה לא־היה משׁקל לנחשׁתם כל־הכלים האלה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting