Search:ἅγιοσ -> ἍΓΙΟΣ

ἅγιοσ


ἅ γ ι ο σ hex:#7941;#947;#953;#959;#963;
Search Google:ἅγιοσ

Zero אפסJudges 21:8 verse
And they said , What one is there of the tribes of Israel that came not up to Mizpeh to the LORD ? And, behold, there came none to the camp from Jabeshgilead to the assembly.

ויאמרו מי אחד משׁבטי ישׂראל אשׁר לא־עלה אל־יהוה המצפה והנה לא בא־אישׁ אל־המחנה מיבישׁ גלעד אל־הקהל

Luke 17:5 verse
And the apostles said unto the Lord, Increase our faith.

ΚΑΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΠΡΟΣΨΕς ΗΜΙΝ ΠΙΣΤΙΝ

Joel 2:22 verse
Be not afraid , ye beasts of the field : for the pastures of the wilderness do spring , for the tree beareth her fruit, the fig tree and the vine do yield their strength.

אל־תיראו בהמות שׂדי כי דשׁאו נאות מדבר כי־עץ נשׂא פריו תאנה וגפן נתנו חילם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting