Search:δρέπανον -> ΔΡΈΠΑΝΟΝ

δρέπανον


δ ρ έ π α ν ο ν hex:#948;#961;#941;#960;#945;#957;#959;#957;
Search Google:δρέπανον

Zero אפסDeuteronomy 4:1 verse
Now therefore hearken , O Israel, unto the statutes and unto the judgments, which I teach you, for to do them, that ye may live , and go in and possess the land which the LORD God of your fathers giveth you.

ועתה ישׂראל שׁמע אל־החקים ואל־המשׁפטים אשׁר אנכי מלמד אתכם לעשׂות למען תחיו ובאתם וירשׁתם את־הארץ אשׁר יהוה אלהי אבתיכם נתן לכם

Luke 1:50 verse
And his mercy is on them that fear him from generation to generation.

ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΟς ΑΥΤΟΥ ΕΙς ΓΕΝΕΑς ΚΑΙ ΓΕΝΕΑς ΤΟΙς ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙς ΑΥΤΟΝ

2 Kings 19:11 verse
Behold, thou hast heard what the kings of Assyria have done to all lands, by destroying them utterly : and shalt thou be delivered ?

הנה אתה שׁמעת את אשׁר עשׂו מלכי אשׁור לכל־הארצות להחרימם ואתה תנצל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting