Search:τόποσ -> ΤΌΠΟΣ

τόποσ


τ ό π ο σ hex:#964;#972;#960;#959;#963;
Search Google:τόποσ

Zero אפסPsalms 51:12 verse
Restore unto me the joy of thy salvation ; and uphold me with thy free spirit.

השׁיבה לי שׂשׂון ישׁעך ורוח נדיבה תסמכני

Ezra 2:15 verse
The children of Adin, four hundred fifty and four.

בני עדין ארבע מאות חמשׁים וארבעה

Acts 13:37 verse
But he, whom God raised again , saw no corruption.

ΟΝ ΔΕ Ο ΨΕΟς ΗΓΕΙΡΕΝ ΟΥΚ ΕΙΔΕΝ ΔΙΑΦΨΟΡΑΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting