Search:τύποσ -> ΤΎΠΟΣ

τύποσ


τ ύ π ο σ hex:#964;#973;#960;#959;#963;
Search Google:τύποσ

Zero אפסProverbs 27:10 verse
Thine own friend, and thy father's friend, forsake not; neither go into thy brother's house in the day of thy calamity : for better is a neighbour that is near than a brother far off.

רעך ורעה אביך אל־תעזב ובית אחיך אל־תבוא ביום אידך טוב שׁכן קרוב מאח רחוק

Joel 2:3 verse
A fire devoureth before them; and behind them a flame burneth : the land is as the garden of Eden before them, and behind them a desolate wilderness ; yea, and nothing shall escape them.

לפניו אכלה אשׁ ואחריו תלהט להבה כגנ־עדן הארץ לפניו ואחריו מדבר שׁממה וגמ־פליטה לא־היתה לו

Jeremiah 31:12 verse
Therefore they shall come and sing in the height of Zion, and shall flow together to the goodness of the LORD, for wheat, and for wine, and for oil, and for the young of the flock and of the herd : and their soul shall be as a watered garden ; and they shall not sorrow any more at all.

ובאו ורננו במרומ־ציון ונהרו אל־טוב יהוה על־דגן ועל־תירשׁ ועל־יצהר ועל־בני־צאן ובקר והיתה נפשׁם כגן רוה ולא־יוסיפו לדאבה עוד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting