6924

6924 -קֶדֶם -qedem -keh'-dem
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

קֶדֶם
קֶדֶם

number - 6924
orig_word - קֶדֶם
word_orig - from (06923)
translit - qedem
tdnt - TWOT - 1988a
phonetic - keh'-dem
part_of_speech -
st_def - or qedmah {kayd'-maw}; from «06923»; the front, of place (absolutely, the fore part, relatively the East) or time (antiquity); often used adverbially (before, anciently, eastward):--aforetime, ancient (time), before, east (end, part, side, -ward), eternal, × ever(-lasting), forward, old, past. Compare «06926».
IPD_def - n m
 1. east, antiquity, front, that which is before, aforetime
  1. front, from the front or east, in front, mount of the East
  2. ancient time, aforetime, ancient, from of old, earliest time
  3. anciently, of old (adverb)
  4. beginning
  5. east adv
 2. eastward, to or toward the East

English -
letter - k
data - {"def":{"short":"the front, of place (absolutely, the fore part, relatively the East) or time (antiquity); often used adverbially (before, anciently, eastward)","long":["(n m) east, antiquity, front, that which is before, aforetime",["front, from the front or east, in front, mount of the East","ancient time, aforetime, ancient, from of old, earliest time","anciently, of old (adverb)","beginning","east"],"(adv) eastward, to or toward the East"]},"deriv":"or קֵדְמָה; from H6923","pronun":{"ipa":"k’ɛˈd̪ɛm","ipa_mod":"kɛˈdɛm","sbl":"qedem","dic":"keh-DEM","dic_mod":"keh-DEM"},"see":["H6926"],"comment":"Compare H6926."}
usages - aforetime, ancient (time), before, east (end, part, side, -ward), eternal, × ever(-lasting), forward, old, past
**************
id - 7412
strongs - 6924
base_word - קֶדֶם
data - {"def":{"short":"the front, of place (absolutely, the fore part, relatively the East) or time (antiquity); often used adverbially (before, anciently, eastward)","long":["(n m) east, antiquity, front, that which is before, aforetime",["front, from the front or east, in front, mount of the East","ancient time, aforetime, ancient, from of old, earliest time","anciently, of old (adverb)","beginning","east"],"(adv) eastward, to or toward the East"]},"deriv":"or קֵדְמָה; from H6923","pronun":{"ipa":"k’ɛˈd̪ɛm","ipa_mod":"kɛˈdɛm","sbl":"qedem","dic":"keh-DEM","dic_mod":"keh-DEM"},"see":["H6926"],"comment":"Compare H6926."}
usage - aforetime, ancient (time), before, east (end, part, side, -ward), eternal, × ever(-lasting), forward, old, past
part_of_speech - n-m
Strong's Search

קֶדֶם
קֶדֶם

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:6924

strongscsv:קֶדֶם
ק ֶ ד ֶ ם
q
[" k ' "]
[" k ' "]
ed
[" d "]
[" d "]
em
#1511;#1462;#1491;#1462;#1501;
u+05e7u+05b6u+05d3u+05b6u+05dd

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:קֶדֶם
ק ֶ ד ֶ ם
q
[" k ' "]
[" k ' "]
ed
[" d "]
[" d "]
em
#1511;#1462;#1491;#1462;#1501;
u+05e7u+05b6u+05d3u+05b6u+05dd

Search:קֶדֶם -> קֶדֶם

קֶדֶם


 1. [ק]
  [ק] [" k ' "] q /q/ gothic qairthra 𐌵 (𐌵) - ק ק /q/ hebrew ק (ק) -
 2. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ד]
  [ד] [" d "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 4. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ם]
  [ם] ם m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
קֶדֶם ~= /qedem/
Search Google:קֶדֶם

Search:6924 -> 6924

6924


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 3. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 4. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
6924 ~= /6924/ numwd: Six Thousand Nine Hundred Twenty-four - שישה אלפים תשע-מאות עשרים וארבעה
Search Google:6924footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting