Search:ע -> ע

ע


ע hex:#1506;
Search Google:ע

Zero אפסJudges 16:13 verse
And Delilah said unto Samson, Hitherto thou hast mocked me, and told me lies : tell me wherewith thou mightest be bound . And he said unto her, If thou weavest the seven locks of my head with the web.

ותאמר דלילה אל־שׁמשׁון עד־הנה התלת בי ותדבר אלי כזבים הגידה לי במה תאסר ויאמר אליה אמ־תארגי את־שׁבע מחלפות ראשׁי עמ־המסכת

Isaiah 30:24 verse
The oxen likewise and the young asses that ear the ground shall eat clean provender, which hath been winnowed with the shovel and with the fan.

והאלפים והעירים עבדי האדמה בליל חמיץ יאכלו אשׁר־זרה ברחת ובמזרה

Leviticus 6:29 verse
All the males among the priests shall eat thereof: it is most holy.

כל־זכר בכהנים יאכל אתה קדשׁ קדשׁים הוא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting