Search:ὕπνοσ -> ὝΠΝΟΣ

ὕπνοσ


ὕ π ν ο σ hex:#8021;#960;#957;#959;#963;
Search Google:ὕπνοσ

Zero אפסNumbers 9:6 verse
And there were certain men, who were defiled by the dead body of a man, that they could not keep the passover on that day : and they came before Moses and before Aaron on that day :

ויהי אנשׁים אשׁר היו טמאים לנפשׁ אדם ולא־יכלו לעשׂת־הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משׁה ולפני אהרן ביום ההוא

Matthew 25:33 verse
And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.

ΚΑΙ ΣΤΗΣΕΙ ΤΑ ΜΕΝ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΑ ΔΕ ΕΡΙΦΙΑ ΕΞ ΕΥΩΝΥΜΩΝ

Genesis 31:21 verse
So he fled with all that he had; and he rose up , and passed over the river, and set his face toward the mount Gilead.

ויברח הוא וכל־אשׁר־לו ויקם ויעבר את־הנהר וישׂם את־פניו הר הגלעד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting