Search:μηδείσ -> ΜΗΔΕΊΣ

μηδείσ


μ η δ ε ί σ hex:#956;#951;#948;#949;#943;#963;
Search Google:μηδείσ

Zero אפס2 Samuel 7:23 verse
And what one nation in the earth is like thy people, even like Israel, whom God went to redeem for a people to himself, and to make him a name, and to do for you great things and terrible , for thy land, before thy people, which thou redeemedst to thee from Egypt, from the nations and their gods ?

ומי כעמך כישׂראל גוי אחד בארץ אשׁר הלכו־אלהים לפדות־לו לעם ולשׂום לו שׁם ולעשׂות לכם הגדולה ונראות לארצך מפני עמך אשׁר פדית לך ממצרים גוים ואלהיו

Proverbs 15:5 verse
A fool despiseth his father's instruction : but he that regardeth reproof is prudent .

אויל ינאץ מוסר אביו ושׁמר תוכחת יערם

Job 3:11 verse
Why died I not from the womb ? why did I not give up the ghost when I came out of the belly ?

למה לא מרחם אמות מבטן יצאתי ואגוע

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting