Search:οὐδείσ -> ΟὐΔΕΊΣ

οὐδείσ


ο ὐ δ ε ί σ hex:#959;#8016;#948;#949;#943;#963;
Search Google:οὐδείσ

Zero אפסGenesis 19:25 verse
And he overthrew those cities, and all the plain, and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground.

ויהפך את־הערים האל ואת כל־הככר ואת כל־ישׁבי הערים וצמח האדמה

Zechariah 1:12 verse
Then the angel of the LORD answered and said , O LORD of hosts, how long wilt thou not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, against which thou hast had indignation these threescore and ten years ?

ויען מלאכ־יהוה ויאמר יהוה צבאות עד־מתי אתה לא־תרחם את־ירושׁלם ואת ערי יהודה אשׁר זעמתה זה שׁבעים שׁנה

Matthew 24:21 verse
For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be .

ΕΣΤΑΙ ΓΑΡ ΤΟΤΕ ΨΛΙΘΙς ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΑ ΟΥ ΓΕΓΟΝΕΝ ΑΠ ΑΡΧΗς ΚΟΣΜΟΥ ΕΩς ΤΟΥ ΝΥΝ ΟΥΔ ΟΥ ΜΗ ΓΕΝΗΤΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting