Search:ποιέω -> ΠΟΙΈΩ

ποιέω


π ο ι έ ω hex:#960;#959;#953;#941;#969;
Search Google:ποιέω

Zero אפסLeviticus 13:34 verse
And in the seventh day the priest shall look on the scall : and, behold, if the scall be not spread in the skin, nor be in sight deeper than the skin ; then the priest shall pronounce him clean : and he shall wash his clothes, and be clean .

וראה הכהן את־הנתק ביום השׁביעי והנה לא־פשׂה הנתק בעור ומראהו איננו עמק מנ־העור וטהר אתו הכהן וכבס בגדיו וטהר

Psalms 95:6 verse
O come , let us worship and bow down : let us kneel before the LORD our maker .

באו נשׁתחוה ונכרעה נברכה לפני־יהוה עשׂנו

1 Kings 10:9 verse
Blessed be the LORD thy God, which delighted in thee, to set thee on the throne of Israel : because the LORD loved Israel for ever, therefore made he thee king, to do judgment and justice.

יהי יהוה אלהיך ברוך אשׁר חפץ בך לתתך על־כסא ישׂראל באהבת יהוה את־ישׂראל לעלם וישׂימך למלך לעשׂות משׁפט וצדקה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting