Search:προσφέρω -> ΠΡΟΣΦΈΡΩ

προσφέρω


π ρ ο σ φ έ ρ ω hex:#960;#961;#959;#963;#966;#941;#961;#969;
Search Google:προσφέρω

Zero אפס2 Corinthians 8:13 verse
For I mean not that other men be eased, and ye burdened :

ΟΥ ΓΑΡ ΙΝΑ ΑΛΛΟΙς ΑΝΕΣΙς ΥΜΙΝ ΨΛΙΘΙς ΑΛΛ ΕΞ ΙΣΟΤΗΤΟς ΕΝ ΤΩ ΝΥΝ ΚΑΙΡΩ ΤΟ ΥΜΩΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΕΙς ΤΟ ΕΚΕΙΝΩΝ ΥΣΤΕΡΗΜΑ

Numbers 7:40 verse
One kid of the goats for a sin offering :

שׂעיר־עזים אחד לחטאת

1 Kings 8:59 verse
And let these my words, wherewith I have made supplication before the LORD, be nigh unto the LORD our God day and night, that he maintain the cause of his servant, and the cause of his people Israel at all times , as the matter shall require:

ויהיו דברי אלה אשׁר התחננתי לפני יהוה קרבים אל־יהוה אלהינו יומם ולילה לעשׂות משׁפט עבדו ומשׁפט עמו ישׂראל דבר־יום ביומו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting