Search:χ -> Χ

χ


χ hex:#967;
Search Google:χ

Zero אפסDeuteronomy 9:20 verse
And the LORD was very angry with Aaron to have destroyed him: and I prayed for Aaron also the same time.

ובאהרן התאנף יהוה מאד להשׁמידו ואתפלל גמ־בעד אהרן בעת ההוא

Deuteronomy 26:19 verse
And to make thee high above all nations which he hath made , in praise, and in name, and in honour ; and that thou mayest be an holy people unto the LORD thy God, as he hath spoken .

ולתתך עליון על כל־הגוים אשׁר עשׂה לתהלה ולשׁם ולתפארת ולהיתך עמ־קדשׁ ליהוה אלהיך כאשׁר דבר

Mark 10:22 verse
And he was sad at that saying, and went away grieved : for he had great possessions.

Ο ΔΕ ΣΤΥΓΝΑΣΑς ΕΠΙ ΤΩ ΛΟΓΩ ΑΠΗΛΨΕΝ ΛΥΠΟΥΜΕΝΟς ΗΝ ΓΑΡ ΕΧΩΝ ΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting