Search:σ -> Σ

σ


σ hex:#963;
Search Google:σ

Zero אפס2 Chronicles 16:14 verse
And they buried him in his own sepulchres, which he had made for himself in the city of David, and laid him in the bed which was filled with sweet odours and divers kinds of spices prepared by the apothecaries ' art : and they made a very great burning for him.

ויקברהו בקברתיו אשׁר כרה־לו בעיר דויד וישׁכיבהו במשׁכב אשׁר מלא בשׂמים וזנים מרקחים במרקחת מעשׂה וישׂרפו־לו שׂרפה גדולה עד־למאד

Genesis 36:31 verse
And these are the kings that reigned in the land of Edom, before there reigned any king over the children of Israel.

ואלה המלכים אשׁר מלכו בארץ אדום לפני מלכ־מלך לבני ישׂראל

Deuteronomy 15:2 verse
And this is the manner of the release : Every creditor that lendeth ought unto his neighbour shall release it; he shall not exact it of his neighbour, or of his brother ; because it is called the LORD'S release.

וזה דבר השׁמטה שׁמוט כל־בעל משׁה ידו אשׁר ישׁה ברעהו לא־יגשׂ את־רעהו ואת־אחיו כי־קרא שׁמטה ליהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting