Search:ψ -> Ψ

ψ


ψ hex:#968;
Search Google:ψ

Zero אפס2 Samuel 20:3 verse
And David came to his house at Jerusalem ; and the king took the ten women his concubines, whom he had left to keep the house, and put them in ward, and fed them, but went not in unto them. So they were shut up unto the day of their death , living in widowhood.

ויבא דוד אל־ביתו ירושׁלם ויקח המלך את עשׂר־נשׁים פלגשׁים אשׁר הניח לשׁמר הבית ויתנם בית־משׁמרת ויכלכלם ואליהם לא־בא ותהיינה צררות עד־יום מתן אלמנות חיות

Leviticus 20:20 verse
And if a man shall lie with his uncle's wife, he hath uncovered his uncle's nakedness : they shall bear their sin ; they shall die childless.

ואישׁ אשׁר ישׁכב את־דדתו ערות דדו גלה חטאם ישׂאו ערירים ימתו

1 Samuel 29:4 verse
And the princes of the Philistines were wroth with him; and the princes of the Philistines said unto him, Make this fellow return , that he may go again to his place which thou hast appointed him, and let him not go down with us to battle, lest in the battle he be an adversary to us: for wherewith should he reconcile himself unto his master ? should it not be with the heads of these men ?

ויקצפו עליו שׂרי פלשׁתים ויאמרו לו שׂרי פלשׁתים השׁב את־האישׁ וישׁב אל־מקומו אשׁר הפקדתו שׁם ולא־ירד עמנו במלחמה ולא־יהיה־לנו לשׂטן במלחמה ובמה יתרצה זה אל־אדניו הלוא בראשׁי האנשׁים ההם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting