Search:ψ -> Ψ

ψ


ψ hex:#968;
Search Google:ψ

Zero אפס2 Corinthians 9:9 verse

ΚΑΨΩς ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΕΣΚΟΡΠΙΣΕΝ ΕΔΩΚΕΝ ΤΟΙς ΠΕΝΗΣΙΝ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΙς ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ

1 Kings 20:3 verse
Thy silver and thy gold is mine; thy wives also and thy children, even the goodliest, are mine.

כספך וזהבך לי־הוא ונשׁיך ובניך הטובים לי־הם

Ezekiel 20:18 verse
But I said unto their children in the wilderness, Walk ye not in the statutes of your fathers, neither observe their judgments, nor defile yourselves with their idols :

ואמר אל־בניהם במדבר בחוקי אבותיכם אל־תלכו ואת־משׁפטיהם אל־תשׁמרו ובגלוליהם אל־תטמאו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting