Search:ψ -> Ψ

ψ


ψ hex:#968;
Search Google:ψ

Zero אפסPsalms 119:166 verse
LORD, I have hoped for thy salvation, and done thy commandments.

שׂברתי לישׁועתך יהוה ומצותיך עשׂיתי

1 Kings 11:21 verse
And when Hadad heard in Egypt that David slept with his fathers, and that Joab the captain of the host was dead , Hadad said to Pharaoh, Let me depart , that I may go to mine own country.

והדד שׁמע במצרים כי־שׁכב דוד עמ־אבתיו וכי־מת יואב שׂר־הצבא ויאמר הדד אל־פרעה שׁלחני ואלך אל־ארצי

Judges 8:14 verse
And caught a young man of the men of Succoth, and enquired of him: and he described unto him the princes of Succoth, and the elders thereof, even threescore and seventeen men.

וילכד־נער מאנשׁי סכות וישׁאלהו ויכתב אליו את־שׂרי סכות ואת־זקניה שׁבעים ושׁבעה אישׁ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting